Giáo Viên : Trần Thị Ngân

Họ và tên: Trần Thị Ngân Email : ngantran.cec@gmail.com Trình độ: Cử Nhân. Chuyên ngành : Sư phạm Tiếng Anh. Ngoại Ngữ : Tiếng Anh, TiếngPháp. Đơn vị công tác : Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên. Chức vụ : Giảng viên.       CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ : + IELTS 7.0…